Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA

Przejdź do załączników

Turek, dnia 28 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: GIM.7231.944.2021

           

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA” (ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00303439/01 z dnia 2021-12-07)

Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) Wykonawcy: APCOA Parking Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

  1. Cena oferty (prowizja): 489,80 PLN co stanowi 48,98% od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN: 60,00 pkt
  2. „Czas usunięcia awarii”: 1 godzina: 40 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 489,80 PLN co stanowi 48,98% od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN, oraz do kryteriów odnoszących się do jakości, to jest czasu usunięcia awarii. Wykonawca na podstawie podmiotowych środków dowodowych złożonych na wezwanie Zamawiającego z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie określonych w dokumentach zamówienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek z art. 226 ustawy Pzp.

 

  1. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: City Parking Group S.A.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

  1. Cena oferty (prowizja): 626,00 PLN co stanowi 62,6% od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN: 46,94 pkt
  2. „Czas usunięcia awarii”: 1 godzina: 40 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 86,94 pkt

 

 

Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 


Turek, dnia 14 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: GIM.7231.944.2021

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00303439/01 z dnia 2021-12-07)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertyzłożonej środkiem komunikacji elektronicznej, przekazujeinformacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

 

Oferta nr 1

City Parking Group S.A.

ul. Budowlanych 3

86-300 Grudziądz

CENA OFERTY - PROWIZJA - 626,00 PLN co stanowi 62,6 % od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN

CZAS USUNIĘCIA AWARII – 1 godzina

 

Oferta nr 2

APCOA Parking Polska Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

CENA OFERTY - PROWIZJA - 489,80 PLN co stanowi 48,98% od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN

CZAS USUNIĘCIA AWARII – 1 godzina

 

Turek, dnia 14 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: GIM.7231.944.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00303439/01 z dnia 2021-12-07)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2021 BZP 00284059 01 (PDF, 140.86Kb) 2021-11-25 13:28:24 15

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.22Kb) 2021-11-25 13:28:24 3
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.34Kb) 2021-11-25 13:28:24 2
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.18Kb) 2021-11-25 13:28:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.58Kb) 2021-11-25 13:28:24 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44.00Kb) 2021-11-25 13:28:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 21.18Kb) 2021-11-25 13:28:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (DOC, 170.00Kb) 2021-11-25 13:28:24 6
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.38Kb) 2021-11-25 13:28:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 31.11Kb) 2021-11-25 13:28:24 6
ZAŁĄCZNIK NR 7 - UCHWAŁA NR XLI35318 (PDF, 578.37Kb) 2021-11-25 13:28:24 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 - UCHWAŁA O ZMIANIE UCHWAŁY NR XLI35318 (PDF, 578.37Kb) 2021-11-25 13:28:24 0
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 248.00Kb) 2021-11-25 13:28:24 17

Wyjaśnienia i modyfikacje


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
25 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
25 lis 2021, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
28 gru 2021, godz. 08:39