Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Przejdź do załączników

 

Numer referencyjny: GIN.2710.41.2017

Turek, dnia 26 października 2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została następująca oferta:

 

Numer oferty: 4

Firma (nazwa) wykonawcy: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  COM-BUD Jakub Piwoński

Adres siedziby wykonawcy: 62-700 Turek, Słodków Kolonia 53E

1. Cena oferty: 485.483,87 PLN– punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”: 60 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40,00 pkt

Łączna punktacja oferty: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 485 483,87 PLN, okresu gwarancji jakości: 40 miesięcy  co w związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena oferty – 60 %, okres gwarancji jakości – 40 % stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy. Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów i oświadczeń, wykazał spełnianie ustalonych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Wykonawca, który złożył w postępowaniu ofertę wraz z punktacją przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) wykonawcy: Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe SEBMARK s.c. S. Sowiński, M. Olejnik

Adres siedziby wykonawcy: 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 18A

1. Cena oferty: 679 012,93 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 42,90 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 82,90 pkt

 

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) wykonawcy: Firma Budowlana KAR-BUD Karol Kuszczyński

Adres siedziby wykonawcy: 62-730 Dobra, ul. Wiatraki 10

1. Cena oferty: 529.527,27 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 55,00 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 95 pkt

 

Numer oferty: 3

Firma (nazwa) wykonawcy: P.P.H.U. BOMARD Czesław Kędziora

Adres siedziby wykonawcy: 62-731 Przykona, Laski 10D

1. Cena oferty: 602.942,22 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 48,31 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 88,31 pkt

 

Numer oferty: 5

Firma (nazwa) wykonawcy: Firma Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny

Adres siedziby wykonawcy: 62-700 Turek, Chlebów 48

1. Cena oferty: 619.341,94 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 47,03 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 87,03 pkt

 

Numer oferty: 6

Firma (nazwa) wykonawcy: Zakład Usług Budowlano-Remontowych Dariusz Szewczyk

Adres siedziby wykonawcy: 62-740 Tuliszków, Zadworna 116A

1. Cena oferty: 490.808,84 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 59,35 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 99,35 pkt

 


Numer referencyjny: GIN.2710.41.2017

Turek, dnia 8 października 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTA

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniższe informacje uzyskane podczas otwarcia ofert w dniu 8 października 2020 r. o godz. 11:30, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny”.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, wynosi z VAT:  530.000,00 PLN (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy)

Oferty na podanych niżej warunkach złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Firma oraz adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę

Cena oferty

(z VAT) w PLN

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Udzielony okres gwarancji jakości

1

 

Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe SEBMARK s.c.

S. Sowiński, M. Olejnik

62-800 Kalisz, ul. Majkowska 18A

 

 

679.012,93

do dnia 10.09.2021 r.

zgodnie z wzorem umowy

 40 miesięcy

2

 

Firma Budowlana KAR-BUD

Karol Kuszczyński

62-730 Dobra

ul. Wiatraki 10

 

529.527,27

 

do dnia 10.09.2021 r.

 

zgodnie z wzorem umowy

40 miesięcy

3

 

P.P.H.U. BOMARD

Czesław Kędziora

62-731 Przykona, Laski 10D

 

602.942,22

 

do dnia 10.09.2021 r.

 

zgodnie z wzorem umowy

40 miesięcy

 

4

 

 

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  COM-BUD

Jakub Piwoński

62-700 Turek, Słodków Kolonia 53E

 

485.483,87

 

do dnia 10.09.2021 r.

 

zgodnie z wzorem umowy

40 miesięcy

 

 

5

 

 

Firma Budowlana

CEGBUD

Krzysztof Skonieczny

62-700 Turek, Chlebów 48

 

619.341,94

 

do dnia 10.09.2021 r.

 

zgodnie z wzorem umowy

40 miesięcy

 

6

 

 

Zakład Usług Budowlano-Remontowych Dariusz Szewczyk

62-740 Tuliszków, Zadworna 116A

 

490.808,84

 

do dnia 10.09.2021 r.

 

zgodnie z wzorem umowy

40 miesięcy

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.bip.miastoturek.pl niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 2 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej.

 


Numer referencyjny: GIN.2710.41.2017 

Turek, dnia 05 października 2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny” (ogłoszenie nr 588505-N-2020 z dnia 2020-09-23).

 

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej określonego zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), dokonał następującej zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

 

W punkcie 16 SIWZ „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”

podpunkt 16.6. o treści:

16.6. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wynoszącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy, w formie określonej w złożonej ofercie.

otrzymuje następujące brzmienie:

16.6. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wynoszącej 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy, w formie określonej w złożonej ofercie.

 

 

 

Ogłoszenie nr 588505-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.
 

Burmistrz Miasta Turku: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Turku, krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.miastoturek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.miastoturek.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.miastoturek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w oryginale, w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (kuriera).
Adres:
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CELU JEGO PRZEZNACZENIA NA DWULOKALOWY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
Numer referencyjny: GIN.2710.41.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na funkcję mieszkalną wraz instalacją sanitarną i elektryczną oraz pracami wykończeniowymi na zewnątrz obiektu: a) Powierzchnia zabudowy budynku - 170,60m2 b) Powierzchnia utwardzona – 37,50m2 c) Powierzchnia biologicznie czynna – 23,00m2 d) Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 – 54,80m2 e) Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 – 59,80m2 f) Powierzchnia użytkowa wspólna – 14,90m2 Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz przedmiary

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45311200-2

45332000-3

45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej, w związku z tym musi wykazać, że w celu wykonania zamówienia dysponować będzie następującymi osobami: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane udzielone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane udzielone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; c) kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane udzielone w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych. Wykazane wyżej osoby, powinny posiadać uprawnienia budowlane uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im aktualne i równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Przez wymóg określonych uprawnień budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależność do właściwego samorządu zawodowego, rozumie się również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane określonym osobom na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Powyższe oświadczenia należy złożyć zgodnie z wzorcowym formularzem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych wyżej w punkcie 3., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zastosowaniem terminu o którym mowa w punkcie 4.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie budową i robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska - nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium – nr referencyjny GIN.2710.41.2017”. Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą w okresie obowiązywania umowy procentowej stawki podatku VAT wysokość wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana. 2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub gestorów sieci; b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; c) w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących, że wykonanie robót lub ich części ze względów technologicznych w tych warunkach nie jest możliwe; d) z powodu siły wyższej; e) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; f) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót; g) w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy leży w interesie Zamawiającego. W wyżej wymienionych przypadkach, za wyjątkiem pkt g), termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone, w przypadku zlecenia robót dodatkowych o czas ich wykonania, a robót zamiennych w przypadku ich czasochłonności większej od robót podstawowych, o zaistniałą z tego tytułu różnicę. Jednakże w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. 3.Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót określonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej. 4.Dopuszczalne są również zmiany w umowie: a)w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ; b)w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, uzasadnionej przez Wykonawcę; c)wprowadzenia Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie był w stanie wykonać części przedmiotu zamówienia siłami własnymi; d)zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na równoważne wartościowo; e)w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; f)w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; g)w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; h)w przypadku udzielenia zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, i)zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie lub wydłużenie) w przypadku gdy taka zmiana leży w interesie Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 Ustawy, to znaczy w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp. Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1.Katarzyna Fret-Płóciennik: tel. +48 63 289 61 85 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2.Zbigniew Misiek, Krzysztof Grzelka: tel. +48 63 289 61 17, e-mail: zamowienia@miastoturek.pl, pokój nr 2 – Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59 – w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych; Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (DOC, 58.50Kb) 2020-10-26 18:42:04 1

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
23 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
23 wrz 2020, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
26 paź 2020, godz. 18:42