Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA FUNKCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MUZEUM MIASTA TURKU”

Przejdź do załączników

Turek, dnia 21 września 2020 r.

Znak sprawy: GIN.271.7.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie przetargu nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA FUNKCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MUZEUM MIASTA TURKU

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została następująca oferta:

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) wykonawcy: AR-BUD Arkadiusz Dziurzyński

Adres siedziby wykonawcy: Kotwasice 150, 62-709 Malanów

1. Cena oferty: 647 385,47 PLN– punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”: 60 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 48 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 32,00 pkt

Łączna punktacja oferty: 92,00 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 647 385,47 PLN, okresu gwarancji jakości: 48 miesięcy  co w związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena oferty – 60 %, okres gwarancji jakości – 40 % stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy. Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów i oświadczeń, wykazał spełnianie ustalonych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy, a jego oferta nie podlega odrzuceniu

Wykonawca, który złożył w postępowaniu ofertę wraz z punktacją przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) wykonawcy: Zakład Usług Budowlano  - Remontowych REMBUD Dariusz Szewczyk

Adres siedziby wykonawcy: ul. Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

1. Cena oferty: 749 151,22 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 51,85 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 40 pkt

Łączna punktacja oferty: 91,85 pkt

Numer oferty: 3

Firma (nazwa) wykonawcy: P.P.H.U. Czesław Kędziora

Adres siedziby wykonawcy: Laski 10D, 62-731 Przykona

1. Cena oferty: 792 576,00 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty” 49 pkt

2. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy - punktacja przyznana w kryterium: 24 pkt

Łączna punktacja oferty: 73,00 pktOgłoszenie nr 575177-N-2020 z dnia 2020-08-17 r.

Burmistrz Miasta Turku: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA FUNKCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MUZEUM MIASTA TURKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu i ze środków z budżetu państwa.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Turku, krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miastoturek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.miastoturek.pl/pobierzSiwz.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.miastoturek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w oryginale, w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (kuriera). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA FUNKCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – MUZEUM MIASTA TURKU
Numer referencyjny: GIN.7011.19.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje : 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie: a. Roboty budowlane obejmujące: - roboty rozbiórkowe, - roboty remontowe oraz nowe elementy, - roboty wykończeniowe wewnętrzne obejmujące: - tynki i okładziny ścian, posadzki, - sufity podwieszane, - stolarkę okienną i drzwiową, parapet, - schody stalowe wewnętrzne, - stopnie schodowe zewnętrzne, - roboty naprawcze elewacji, b. Roboty sanitarne obejmujące wykonanie: - instalacji wodno-kanalizacyjnej, - instalacji centralnego ogrzewania, - instalacji wentylacyjnej, - instalacji klimatyzacyjnej, c. Roboty elektryczne obejmujące wykonanie: - roboty demontażowe, - tablicy elektrycznej (tablica rozdzielcza), - instalacji oświetleniowej, - instalacji zasilania gniazd, - badania i pomiary d. Wykonanie instalacji teletechnicznej: - monitoring CCTV - punkt WIFI, - instalacja nagłaśniająca, - instalacja p-poż, - instalacja SSWiN, e. Wykonanie prac porządkowych, Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót należy traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowania minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych równoważnych, pod warunkiem zagwarantowania realizacji robót budowlanych w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zaoferowane materiały, które mogą będą mogły podlegać ocenie autora dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ określone w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, w związku z tym wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia publicznego, następującymi osobami: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej w ograniczonym zakresie; d) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie; Wykazane wyżej osoby, powinny posiadać uprawnienia budowlane uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im aktualne i równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Przez wymóg określonych uprawnień budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przynależność do właściwego samorządu zawodowego, rozumie się również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane określonym osobom na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) Ocena spełniania przez wykonawcę warunku w zakresie dotyczącym zdolności zawodowej będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia wykonawcy stanowiące Załącznik nr 1B i Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, będzie brał pod uwagę łączny potencjał kadrowy wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.2.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 8.2.1. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Powyższe oświadczenia należy złożyć zgodnie z wzorcowym formularzem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ 8.2.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kontrolę jakości i kierowanie budową i robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przy czym za wykonawców składających wspólną ofertę uznaje się również wspólników spółki cywilnej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy) 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska - nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium – nr referencyjny GIN.7011.19.2017”. Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

OKRES GWARANCJI JAKOŚCI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 20.2. Przewidziane zmiany postanowień zawartej umowy: 1. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: a) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; b) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót; c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami – dotyczy to również poszczególnych czynności w toku wykonywania umowy . j) w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy leży w interesie Zamawiającego. W wyżej wymienionych przypadkach, za wyjątkiem pkt j), termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone, w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych o czas ich wykonania. Jednakże w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy,przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4. Dopuszczalne są również zmiany w umowie: a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SIWZ; b) w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, uzasadnionej przez Wykonawcę; c) wprowadzenia Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie był w stanie wykonać części przedmiotu zamówienia siłami własnymi; d) zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na równoważne wartościowo; e) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; f) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; g) w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; h) w przypadku udzielenia zaliczek Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, i) zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie lub wydłużenie) w przypadku gdy taka zmiana leży w interesie Zamawiającego. 5. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że przewidziano dokonanie takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z określeniem warunków takiej zmiany. 6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. a) Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1. Artur Walas: tel. +48 63 289 61 87, +48 63 289 61 83, pokój nr 20 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2. Zbigniew Misiek, Krzysztof Grzelka: tel. +48 63 289 61 17, e-mail: zamowienia@miastoturek.pl, pokój nr 2 – Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59 – w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela wykonawcom oficjalnych informacji mających na celu wyjaśnienie treści SIWZ, udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
17 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
17 sie 2020, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
02 paź 2020, godz. 11:18