Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKA 59 Z GAZOWEJ NA ZASILANĄ Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ

Turek, dnia 24 października 2022 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKA 59 Z GAZOWEJ NA ZASILANĄ Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ”(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00374607/01 z dnia 03.10.2022)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: ELEKTROTERMEXSp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka

  1. Cena oferty: 71 094,00PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
  2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 60 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 71 094,00 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości wykonanych robót, wynoszącego 60 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonego oświadczenia potwierdził brak przesłanek do obligatoryjnego wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych ofert

Na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2022                  Turek, dnia 18 października 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKA 59 Z GAZOWEJ NA ZASILANĄ Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00374607/01)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia informację o wykonawcy, którego oferta została otwarta:

ELEKTROTERMEX SP. Z O.O.

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 5

07-410 OSTROŁĘKA

CENA OFERTY: 71 094,00PLN

 

 

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2022Turek, dnia 18 października 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKA 59 Z GAZOWEJ NA ZASILANĄ Z MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00374607/01)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710) informuje, że na dzień otwarcia ofert, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę w wysokości 107 906,00PLN.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 115.95Kb) 2022-10-03 14:08:48 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01_PZT węzeł_UM (DWG, 4.17Mb) 2022-10-03 14:08:48 13
DOKUMENTACJA 1 (ZIP, 1.62Mb) 2022-10-14 12:07:14 3
Opis techniczny węzeł 1 F_UM (DOC, 314.00Kb) 2022-10-03 14:08:48 5
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 26.98Kb) 2022-10-03 14:08:48 4
2.Rzut pom.węzła (DWG, 1,010.80Kb) 2022-10-03 14:08:48 5
DOKUMENTACJA 2 (ZIP, 5.57Mb) 2022-10-14 12:07:14 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.42Kb) 2022-10-03 14:08:48 2
3.schemat_1f_UM (DWG, 209.57Kb) 2022-10-03 14:08:48 4
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY (PDF, 526.92Kb) 2022-10-03 14:08:48 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.64Kb) 2022-10-03 14:08:49 1
Zestawienie_obliczenia_5.1_UM (PDF, 44.93Kb) 2022-10-03 14:08:49 7
Zestawienie_obliczenia_5.2_UM (PDF, 41.88Kb) 2022-10-03 14:08:49 2
Zestawienie_obliczenia_5.3._UM (PDF, 77.44Kb) 2022-10-03 14:08:49 2
Zestawienie_obliczenia_5.4_UM (PDF, 58.78Kb) 2022-10-03 14:08:49 2
Zestawienie_obliczenia_5.5_UM (PDF, 60.74Kb) 2022-10-03 14:08:49 0
9aWarunki techniczne_węzeł UM (PDF, 307.44Kb) 2022-10-03 14:08:48 7
Strona tyt proj. węzeł_UM_ Kaliska 59 (XLSX, 51.24Kb) 2022-10-03 14:08:48 6
CB110-30L Drawing (PDF, 98.73Kb) 2022-10-03 14:08:48 3
Kosztorys ślepy - węzeł cieplny (PDF, 55.79Kb) 2022-10-03 14:08:48 6
opis techniczny węzeł (PDF, 970.64Kb) 2022-10-03 14:20:12 6
oświadczenia proj. węzeł_UM (DOC, 108.00Kb) 2022-10-03 14:08:48 3
oświadczenie projektanta (PDF, 625.15Kb) 2022-10-03 14:20:12 5
Specyfikacja techniczna (PDF, 68.31Kb) 2022-10-03 14:08:48 4
Specyfikacja techniczna - strona (PDF, 31.12Kb) 2022-10-03 14:08:48 5
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 656.93Kb) 2022-10-03 14:08:48 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
03 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
03 paź 2022, godz. 14:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
24 paź 2022, godz. 14:32