Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PRZEBUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE TEJ ULICY

Przejdź do załączników

Turek, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00017470/01 z dnia 2021-03-15)

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp, w związku z tym, że złożona w postępowaniu oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” została złożona wyłącznie jedna oferta. Złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Turku oferta została w toku postępowania odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzpze względu na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia. W związku z powyższym, z powodu braku innych ważnych ofert, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawnej art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

 


Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021               

Turek, dnia 30 marca 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00017470/01 z dnia 2021-03-15)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), po czynności otwarcia ofert w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 12:00, niezwłocznie udostępnia   informacje o złożonej ofercie:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.

62-700 TUREK, UL. KOMUNALNA 8

CENA OFERTY: 959 317,91 PLN


Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021          

Turek, dnia 30 marca 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00017470/01 z dnia 2021-03-15)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 950 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021 

Turek, dnia 19 marca 2021 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00017470/01 z dnia 2021-03-15).

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej określonego zamówienia publicznego, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonał następujących zmian w zakresie treści przedmiarów robót branży drogowej, stanowiących integralną część SWZ:

  1. Poz. nr 33 otrzymuje następujące brzmienie:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grub. 8 cm – na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem – m2 – 455,00.

  1. Dopisuje się poz. 59 o następującej treści:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz. - aktualizacja – wycena własna – kpl – 1.

  1. Dopisuje się poz. 60 o następującej treści:

Nasadzenia drzew liściastych – jarzębina – o obwodzie pnia min. 10 cm (na wys. 130cm), obłożenie agrowłókniną i obsypanie kamieniem ozdobnym – kalkulacja własna – szt. - 5.

Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Wykonawcę, który w kosztorysie ofertowym nie uwzględni ww. zmianprzedmiarów robót branży drogowej, nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, ale Wykonawca będzie zobowiązany do wykonaniapowyższego zakres robót.

Ponadto, Zamawiający w § 2 projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) dopisuje ust. 4 o następującej treści:

  1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania żywotności drzew przez okres trwania gwarancji oraz do pielęgnacji zieleni poprzez jednokrotne skoszenie trawy po uprzednim podlewaniu i odchwaszczeniu.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 128.72Kb) 2021-03-15 12:33:52 26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 128.72Kb) 2021-03-29 08:17:47 28

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOKUMENTACJA 1 (ZIP, 28.87Mb) 2021-03-29 08:59:40 3
DOKUMENTACJA 1 (ZIP, 28.87Mb) 2021-03-15 12:33:52 56
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.25Kb) 2021-03-15 12:33:52 13
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.25Kb) 2021-03-29 08:17:47 4
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.52Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.52Kb) 2021-03-15 12:33:52 5
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.45Kb) 2021-03-29 08:17:47 2
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.45Kb) 2021-03-15 12:33:52 5
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 27.21Kb) 2021-03-15 12:33:52 11
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 27.21Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
DOKUMENTACJA 2 (ZIP, 9.35Mb) 2021-03-15 12:33:52 19
DOKUMENTACJA 2 (ZIP, 9.35Mb) 2021-03-29 08:59:40 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44.50Kb) 2021-03-15 12:33:52 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44.50Kb) 2021-03-29 08:17:47 5
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 23.72Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 23.72Kb) 2021-03-15 12:33:52 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 20.62Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 20.62Kb) 2021-03-15 12:33:52 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD (DOCX, 23.56Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD (DOCX, 23.56Kb) 2021-03-15 12:33:52 7
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE NA TEMAT ZATRUDNIENIA (DOCX, 20.51Kb) 2021-03-29 08:17:47 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE NA TEMAT ZATRUDNIENIA (DOCX, 20.51Kb) 2021-03-15 12:33:52 5
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY (PDF, 981.63Kb) 2021-03-29 08:17:47 3
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY (PDF, 981.63Kb) 2021-03-15 12:33:52 5
ZAŁĄCZNIK NR 8 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.04Kb) 2021-03-15 12:33:52 8
ZAŁĄCZNIK NR 8 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.04Kb) 2021-03-29 08:17:47 4
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 13.38Mb) 2021-03-29 08:17:47 3
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 13.38Mb) 2021-03-15 12:33:52 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
15 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
15 mar 2021, godz. 12:35

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
17 maj 2021, godz. 13:24