Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PRZEBUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE TEJ ULICY

Przejdź do załączników

Turek, dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „PRZEBUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH W REJONIE TEJ ULICY”(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00047556/01z dnia 2021-05-06)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Komunalna 8

  1. Cena oferty: 949 514,97PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
  2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 48 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 949 514,97 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wynoszącego 48 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych  środków dowodowych, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówieni apublicznego nie złożono innych ofert.

 


Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021

Turek, dnia 21 maja 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00047556/01 z dnia 2021-05-06)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertudostępnia informacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.

62-700 TUREK, UL. KOMUNALNA 8

CENA OFERTY: 949 514,97PLN

 

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021              

Turek, dnia 21 maja 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00047556/01 z dnia 2021-05-06)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 950 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy)

 

Numer referencyjny: GIN.2710.4.2021 

Turek, dnia 11 maja 2021 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00047556/01 z dnia 2021-05-06).

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej określonego zamówienia publicznego, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonał następujących zmian w zakresie treści przedmiarów robót branży drogowej, stanowiących integralną część SWZ:

W przedmiarach robót branży drogowej Zamawiający dokonuje następujących zmian:

  1. Poz. nr 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grub. 8 cm – na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem – m2 – 455,00.

  1. Dopisuje się poz. 59 o następującej treści:

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz. - aktualizacja – wycena własna – kpl – 1.

  1. Dopisuje się poz. 60 o następującej treści:

Nasadzenia drzew liściastych – jarzębina – o obwodzie pnia min. 10 cm (na wys. 130cm), obłożenie agrowłókniną i obsypanie kamieniem ozdobnym – kalkulacja własna – szt. - 5.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który w kosztorysie ofertowym nie uwzględni ww. zmian SWZ, nie będzie to powodem odrzucenia jego oferty, ale Wykonawca będzie zobowiązany powyższy zakres wykonać.

Ponadto, Zamawiający we wzorze umowy w § 2 dopisuje ust. 4 o następującej treści:

  1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania żywotności drzew przez okres trwania gwarancji oraz do pielęgnacji zieleni poprzez jednokrotne skoszenie trawy po uprzednim podlewaniu i odchwaszczeniu.

Zamawiający precyzuje opis poz. 210 branży kanalizacja deszczowa – ilość 165,00m – metoda i zakres modernizacji w załączonym piśmie PGKiM Sp. z o.o z siedzibą w Turku.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 128.61Kb) 2021-05-06 14:44:23 25

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOKUMENTACJA 1 (ZIP, 28.87Mb) 2021-05-17 09:15:58 7
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.31Kb) 2021-05-06 14:44:23 1
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.52Kb) 2021-05-06 14:44:23 1
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.65Kb) 2021-05-06 14:44:23 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 27.27Kb) 2021-05-06 14:44:23 4
DOKUMENTACJA 2 (ZIP, 9.35Mb) 2021-05-17 09:15:58 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44.50Kb) 2021-05-06 14:44:23 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 23.72Kb) 2021-05-06 14:44:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 20.62Kb) 2021-05-06 14:44:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUD (DOCX, 23.55Kb) 2021-05-06 14:44:24 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE NA TEMAT ZATRUDNIENIA (DOCX, 20.49Kb) 2021-05-06 14:44:24 1
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY (PDF, 981.87Kb) 2021-05-06 14:44:24 3
ZAŁĄCZNIK NR 8 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.11Kb) 2021-05-06 14:44:24 3
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 13.40Mb) 2021-05-06 14:44:23 8

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZMIANA TREŚCI SWZ - 11.05.2021 (DOCX, 16.14Kb) 2021-05-11 11:09:42 9
Załącznik nr do zmiany SWZ (PDF, 1.44Mb) 2021-05-11 11:09:42 17

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21.05.2021 (DOCX, 12.58Kb) 2021-05-21 14:21:39 17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
06 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
06 maj 2021, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
08 cze 2021, godz. 13:55