Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – ETAP II: UL. DOBRSKA 23/7, UL. KALISKA 8/8, KALISKA 43/2, UL. ŻEROMSKIEGO 28/5

Przejdź do załączników

Początek formularzaOgłoszenie nr 570302-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Burmistrz Miasta Turku: REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – ETAP II: UL. DOBRSKA 23/7, UL. KALISKA 8/8, KALISKA 43/2, UL. ŻEROMSKIEGO 28/5


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Turku, krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miastoturek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.miastoturek.pl/pobierzSiwz.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – ETAP II: UL. DOBRSKA 23/7, UL. KALISKA 8/8, KALISKA 43/2, UL. ŻEROMSKIEGO 28/5
Numer referencyjny: GIN.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje do wykonania następujący zakres rzeczowy: CZĘŚĆ I: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dobrska 23/7 1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont korytarza - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont WC wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje sanitarne - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót. CZĘŚĆ II: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 8/8 1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Roboty rozbiórkowe - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje sanitarne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót. CZĘŚĆ III: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 43/2 1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje budowlane - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót. CZĘŚĆ IV: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 28/5 1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje sanitarne - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, bez odrębnego wezwania przekazują zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( oświadczenie w tym zakresie należy złożyć w oryginale, według wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
20.2. Przewidziane zmiany postanowień zawartej umowy: 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystąpienia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać. 3. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub gestorów sieci; b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; c) z powodu siły wyższej; d) w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy leży w interesie Zamawiającego. W wyżej wymienionych przypadkach, za wyjątkiem pkt. d),termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone, w przypadku zlecenia robót dodatkowych o czas ich wykonania, a robót zamiennych w przypadku ich czasochłonności większej od robót podstawowych, o zaistniałą z tego tytułu różnicę. Jednakże w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których zakresie przeszkody nie wystąpiły. 4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu robót lub zastosowania rozwiązań zamiennych. 5. Dopuszczalne są również zmiany w umowie: a) w zakresie zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót, uzasadnionej przez Wykonawcę; b) wprowadzenia Podwykonawcy, w przypadku, gdyby Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie był w stanie wykonać części przedmiotu zamówienia siłami własnymi; c) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; d) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; e) w przypadku zmian obowiązującego prawa powodujących, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; f) zmiany terminu wykonania umowy (skrócenie lub wydłużenie) w przypadku gdy taka zmiana leży w interesie Zamawiającego. 6. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że przewidziano dokonanie takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z określeniem warunków takiej zmiany. 7. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej przenosić wierzytelności z niniejsze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dobrska 23/7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont korytarza - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont WC wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje sanitarne - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 8/8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Roboty rozbiórkowe - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje sanitarne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji sanitarnej C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 43/2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje budowlane - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

40,00

CENA

60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 43/2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot umowy obejmuje: A. Roboty budowlane - Remont kuchni wraz z montażem i demontażem armatur - Remont łazienki wraz z montażem i demontażem armatur - Remont pokoju B. Instalacje budowlane - Roboty rozbiórkowe - Odbudowa i przebudowa instalacji C. Instalacje elektryczne - Roboty rozbiórkowe - Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 2. Zakres robót do wykonania został określony w przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie nr 570302 (DOCX, 26.66Kb) 2020-08-05 13:41:54 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - OŚWIADCZENIE Z ART. 25a uPZP (DOCX, 27.69Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ.1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 26.22Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ.2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 26.39Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ.3 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 26.42Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 CZ.4 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 26.39Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOCX, 20.68Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 CZ 1. DO SIWZ - WZÓR UMOWY (DOCX, 60.93Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 CZ 2. DO SIWZ - WZÓR UMOWY (DOCX, 60.83Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 CZ 3. DO SIWZ - WZÓR UMOWY (DOCX, 60.53Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 CZ 4. DO SIWZ - WZÓR UMOWY (DOCX, 60.72Kb) 2020-08-05 13:41:54 0
DOKUMENTACJA (ZIP, 3.20Mb) 2020-08-05 13:41:54 0
SIWZ - REMONT LOKALI - ETAP II (DOCX, 76.79Kb) 2020-08-05 13:41:54 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamila Majcherek-Klimas

Data wytworzenia:
05 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
05 sie 2020, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
05 sie 2020, godz. 13:41