Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UTRZYMANIE PARKU TURA W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 23  stycznia 2023 r.

 

Numer referencyjny: GIM.6130.36.2022

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „UTRZYMANIE PARKU TURA W TURKU”(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00503882 z dnia 19-12-2022)

Działając na podstawie art. 253 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

 1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

Numer oferty: 4

Firma (nazwa) Wykonawcy: Pracownia Architektury Krajobrazu „Zielona Przestrzeń” Krzysztof Nowicki

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Dobrska Szosa 12A, 62-700 Turek

 1. Cena oferty: 149 096,83PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
 2. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia:  nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt
 3. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin: nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 149 096,83PLN do jakości, to jest zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu przystąpienia do wykonywania czynności w zakresie wykonania usługi koszenia oraz usługi w zakresie zwalczania szkodników roślin. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %,  czas reakcji: przystąpienie do wykonania usługi koszenia – 20 % , czas reakcji: przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin – 20 %, stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonego oświadczenia oraz wymaganych podmiotowych środków dowodowych potwierdził brak przesłanek do obligatoryjnego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie określonych w dokumentach zamówienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek z art. 226 ustawy Pzp.

 

 1. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu nie podlegające odrzuceniu oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną uzyskaną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: KERRIA Piórkowski sp. j.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło

 1. Cena oferty: 349 773,51PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 25,57 pkt
 2. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia:  nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt
 3. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin: nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 65,67 pkt

 

Numer oferty: 3

Firma (nazwa) Wykonawcy: RENTECH Renata Karbowa

Adres siedziby Wykonawcy: Galew 9, 62-720 Brudzew

 1. Cena oferty: 169 888,29PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 52,65 pkt
 2. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia:  nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt
 3. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin: nie dłuższy niż 1 dzień roboczy od daty przyjęcia zgłoszenia - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi zwalczania szkodników roślin”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 20,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 92,65 pkt

 

Numer referencyjny: GIM.6130.36.2022Turek, dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: UTRZYMANIE PARKU TURA W TURKU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00503882 z dnia 2022-12-19)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcach, którychoferty zostały otwarte:

Oferta nr 1:

KERRIA Piórkowski sp. j.

62-600 Koło, ul. Żeromskiego 80

Cena oferty z VAT: 349 773,51 PLN

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ALEKS

Sławomir Walczykowski

62-700 Turek, ul. Słoneczna 68

Cena oferty z VAT: 116 523,78 PLN

Oferta nr 3:

RENTECH Renata Karbowa

62-720 Brudzew, Galew 9

Cena oferty z VAT: 169 888,29 PLN

Oferta nr 4:

Pracownia Architektury Krajobrazu ZIELONA PRZESTRZEŃ

Krzysztof Nowicki

62-700 Turek, ul. Dobrska Szosa 12A

Cena oferty z VAT: 149 096,83 PLN

 

 

Numer referencyjny: GIM.6130.36.2022Turek, dnia 29 grudnia 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: UTRZYMANIE PARKU TURA W TURKU(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00503882 z dnia 2022-12-19)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710  ze zm.) informuje, że na dzień otwarcia ofert, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę z VAT w wysokości 165 000,00PLN(słownie złotych: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 128.94Kb) 2022-12-19 13:31:43 28

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1AB - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 25.08Kb) 2022-12-19 13:31:44 3
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.39Kb) 2022-12-19 13:31:43 3
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.38Kb) 2022-12-19 13:31:44 4
ZAŁĄCZNIK NR 1C - FORMULARZ CENOWY (DOC, 64.00Kb) 2022-12-19 13:31:44 8
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 23.30Kb) 2022-12-19 13:31:43 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 16.84Kb) 2022-12-19 13:31:44 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.50Kb) 2022-12-19 13:31:44 3
ZAŁĄCZNIK NR 4A - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - ART. 118 PZP (DOC, 44.00Kb) 2022-12-19 13:31:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIAD. AKTUALIZUJĄCE (DOC, 43.00Kb) 2022-12-19 13:31:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.47Kb) 2022-12-19 13:31:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY (PDF, 367.35Kb) 2022-12-19 13:31:44 6
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.81Kb) 2022-12-19 13:31:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 8 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.49Kb) 2022-12-19 13:31:44 3
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 604.85Kb) 2022-12-19 13:31:43 17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
19 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
19 gru 2022, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 14:31