Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 15.12.2020 r.

Numer referencyjny: GIM.6130.48.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie przetargu nieograniczonego pn.:  UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w imieniu Gminy Miejskiej Turek informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego wykonawcę:

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano wraz z punktacją przyznaną ofercie najkorzystniejszej w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 3

Firma (nazwa) wykonawcy: Rentech, Renata Karbowa

Adres siedziby wykonawcy: Galew 9, 62-720 Brudzew

  1. Cena oferty: 670 499,46 złpunktacja przyznana w kryterium obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 60,00 pkt
  2. Termin płatności faktur: 30 dni – punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt
  3. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia: 1 dzień, punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt

Łączna uzyskana punktacja: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 670 499,46zł oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert, to jest termin płatności faktur 30 dni oraz zadeklarowanego czasu przystąpienia do wykonania usługi koszenia 1 dzień od przyjęcia zgłoszenia, co w związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena oferty – 60 %, termin płatności faktur – 20 %, czas przystąpienia do wykonania usługi koszenia  – 20%, stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu wstępnych oświadczeń, wykazał brak podstaw do obligatoryjnego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono następujące oferty.

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) wykonawcy: KERRIA Piórkowski spółka jawna

Adres siedziby wykonawcy: Ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło

Cena oferty: 1 142 648,24 złpunktacja przyznana w kryterium obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 35,20 pkt

  1. Termin płatności faktur: 30 dni – punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt
  2. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia: 1 dzień, punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt

Łączna uzyskana punktacja: 75,20 pkt

 

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „ALEKS” Sławomir Walczykowski

Adres siedziby wykonawcy: Ul. Słoneczna 68, 62-700 Turek

Cena oferty: 748 487,09 złpunktacja przyznana w kryterium obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 53,75 pkt

  1. Termin płatności faktur: 30 dni – punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt
  2. Czas reakcji – przystąpienie do wykonania usługi koszenia: 1 dzień, punktacja przyznana w kryterium, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 20,00 pkt

Łączna uzyskana punktacja: 93,75 pkt

 


Turek, dnia 17 listopada 2020 r.

Znak sprawy: GIM.6130.48.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), przekazuje poniższe informacje uzyskane podczas otwarcia złożonych ofert w dniu 10.07.2020 r. o godz. 11:15, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCHORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podane bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp wynosi:  765 000,00 BRUTTO

 

 

Oferty na podanych niżej warunkach, złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Firma oraz adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę

Termin płatności faktury (dni)

Czas reakcji

(dni)

Cena oferty

(z VAT)

1

KERRIA

Piórkowski spółka jawna

Ul. Żeromskiego 80

62-600 Koło

30

1

1 142 648,24

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ALEKS”

Sławomir Walczykowski

Ul. Słoneczna 68

62-700 Turek

30

1

748 487,09

3

 

Rentech

Renata Karbowa

Galew 9

62-720 Brudzew

30

 

1

 

670 499,46

 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.bip.miastoturek.pl niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia według treści Załącznika nr 3 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej.

 


Ogłoszenie nr 606034-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
 

Burmistrz Miasta Turku: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Turku, krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.miastoturek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.miastoturek.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.miastoturek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH ORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU
Numer referencyjny: GIM.6130.48.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w dobrym stanie zdrowotnym, technicznym i dobrej estetyce wszystkie elementy zieleni objęte niniejszą umowa (w tym: drzewa, krzewy, trawniki). Wykonawca ma również obowiązek dbać o to, aby rośliny rosnące przy ciągach komunikacyjnych nie stwarzały zagrożenia dla ruchu pieszego bądź kołowego. 2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco kontrolować tereny objęte umową, oraz podejmować w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkie działania zmierzające do zachowania należytego stanu roślinności i bezpieczeństwa na tych terenach (w tym w szczególności: podlewanie, nawożenie, wykonywanie oprysków przeciwko szkodnikom i chorobom, poprawianie oraz uzupełnianie palików przy drzewach, wykonywanie cięć sanitarnych, formujących, prześwietlających oraz korygujących, odmładzanie żywopłotów i krzewów, usuwanie uszkodzeń obiektów budowlanych i urządzeń technicznych powstałych na skutek realizacji umowy, itp.). 3. Wykonawca ma ponadto obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o drzewach i krzewach, które obumarły, nie rokują szans na przeżycie lub zagrażają bezpieczeństwu oraz tych, które zostały zniszczone bądź uszkodzone. Informacja musi zawierać następujące dane: gatunek drzewa, obwód pnia mierzony na wysokości 130cm od gruntu (lub pni w przypadku gdy drzewo na tej wysokości posiada więcej niż jeden pień), położenie drzewa. 4. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać wszelkie elementy małej architektury znajdujące się na terenach zieleni objętej niniejszą umową w należytym stanie technicznym oraz w czystości. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich użytkowania. 5. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu oraz organom ścigania faktu uszkodzenia lub zniszczenia elementów malej architektury oraz roślinności. Zgłoszenie winno zawierać opis uszkodzeń oraz dokumentację fotograficzną. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od momentu stwierdzenia przedmiotowego faktu. 6. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zabezpieczyć i usunąć powstałe szkody. 7. Wykonawca ponosi koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów w przypadku gdy nie udokumentuje Zamawiającemu faktu dokonania zgłoszenia ich uszkodzenia lub zniszczenia w myśl ust. 8. 8. Sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku wykonywania niniejszej umowy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Dopuszcza się udzielenie Wykonawcy zamówień z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % całkowitej wartości zamówienia netto
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowego opisu warunku udziału wykonawcy w postępowaniu, a ocena jego spełniania będzie dokonywana metodą 0-1, to jest nie spełnia / spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 1B do formularza ofertowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowego opisu warunku udziału wykonawcy w postępowaniu, a ocena jego spełniania będzie dokonywana metodą 0-1, to jest nie spełnia / spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 1B do formularza ofertowego
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia publicznego, dlatego wykonawca musi wykazać, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie o kierunku ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu, która będzie pełnić nadzór i kierownictwo oraz kontrolę jakości nad pracami wykonywanymi w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunku będzie dokonywana metodą 0-1, to jest nie spełnia / spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 1B do formularza ofertowego oraz w oparciu o dokument stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4); 2.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4); 3.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4); 4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 5.Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w punkcie 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w kraj, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zastosowaniem terminu o którym mowa w punkcie 6;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy) 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium przetarg nieograniczony: numer referencyjny GIM.6130.48.2020 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje na zasadach i w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 – 5 Ustawy. 10.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 10.6. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia dokumentu wadialnego potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR

20,00

CZAS REAKCJI – PRZYSTĄPIENIE DO WYKONANIA USŁUGI KOSZENIA

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidziane zmiany postanowień zawartej umowy: przewiduje się możliwość dokonywania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 Ustawy, w przypadku wystąpienia zmian w sposobie zagospodarowania pasów drogowych poszczególnych ulic związanych ze zmianą wielkości powierzchni zieleni lub sposobu jej urządzenia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1.Paulina Tomczyk: tel. 63 289 61 72, faks 63 289 61 59, pokój nr 107 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2.Zbigniew Misiek, Krzysztof Grzelka: tel. 63 289 61 17, faks 63 289 61 59, pokój nr 2 – Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59 – w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy, na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy zamawiający wzywa wykonawców do złożenia wraz z ofertą aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt III.3) - III.5) ogłoszenia, potwierdzających że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie nr 606034 (DOCX, 27.50Kb) 2020-11-04 10:46:07 16

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 25a uPZP (DOCX, 28.01Kb) 2020-11-04 10:46:07 5
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 25 a uPZP (DOCX, 21.23Kb) 2020-11-04 10:46:07 6
ZAŁĄCZNIK NR 1C - FORMULARZ CENOWY (DOC, 65.50Kb) 2020-11-04 10:46:07 23
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - WYKAZ ULIC (XLS, 28.50Kb) 2020-11-04 10:46:07 15
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 23.01Kb) 2020-11-04 10:46:07 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - ZAKRES PRAC (DOC, 45.50Kb) 2020-11-04 10:46:07 21
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 15.55Kb) 2020-11-04 10:46:07 5
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOCX, 19.84Kb) 2020-11-04 10:46:07 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 20.86Kb) 2020-11-04 10:46:07 6
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (DOC, 93.00Kb) 2020-11-04 10:46:07 6
ZAŁĄCZNIK NR 6 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 22a ustawy PZP (DOCX, 21.77Kb) 2020-11-04 10:46:07 7
SIWZ- UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W PASACH DROGOWYCH (DOCX, 64.56Kb) 2020-11-04 10:46:07 23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
04 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
04 lis 2020, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
15 gru 2020, godz. 13:29