Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIAGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIE FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024

Przejdź do załączników

 

Turek, dnia 14 stycznia 2021 r.

 

Numer referencyjny: GIM.6130.54.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIEM FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024” (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 764187-N-2020 z dnia 2020-12-09)

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano wraz z punktacją przyznaną ofercie najkorzystniejszej w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 3

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ALEKS Sławomir Walczykowski

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Słoneczna 68

  1. Cena oferty: 675.097,74 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 60,00 pkt
  2. Czas reakcji wykonawcy w sytuacji awaryjnej: do 60 minut - punktacja przyznana w kryterium oceny „Czas reakcji w sytuacji awaryjnej”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 30,00 pkt
  3. Przedłużenie wymaganego terminu płatności: o 16 dni - punktacja przyznana w kryterium oceny „Przedłużenie terminu płatności”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 10,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest spośród ofert nie podlegających odrzuceniu ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 675.097,74 PLN oraz kryteriów poza cenowych, to jest czasu reakcji wykonawcy w sytuacji awaryjnej oraz przedłużenia wymaganego terminu płatności. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, czas reakcji w sytuacji awaryjnej – 30 %, przedłużenie terminu płatności – 10 %, stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów i oświadczeń wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełnianie postawionych warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

  1. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: KERRIA Piórkowski spółka jawna

Adres siedziby Wykonawcy: 62-600 Koło, ul. Żeromskiego 80

  1. Cena oferty: 988.877,88 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ:  40,96 pkt
  2. Czas reakcji wykonawcy w sytuacji awaryjnej: 60-90 minut - punktacja przyznana w kryterium oceny „Czas reakcji w sytuacji awaryjnej”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ:  25,00 pkt
  3. Przedłużenie wymaganego terminu płatności: o 16 dni - punktacja przyznana w kryterium oceny „Przedłużenie terminu płatności”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 10,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 75,96 pkt

 

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) Wykonawcy: Pracownia Architektury Krajobrazu „ZIELONA PRZESTRZEŃ” Krzysztof Nowicki

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Dobrska Szosa 12A

Oferta Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp została uznana za odrzuconą, w związku z wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Numer referencyjny: GIM.6130.54.2020

Turek, dnia 22 grudnia 2020 r.

 

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

               Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje uzyskane podczas procedury otwarcia ofert w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 12:45, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIEM FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024” (ogłoszenie o zamówieniu nr 764187-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawyPzp wynosi: 792.000,00 zł z VAT

Ofertyna podanych niżej warunkach złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Firma oraz adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę

Cena oferty

(z VAT)

Czas reakcji w sytuacji awaryjnej

Przedłużenie terminu płatności

Okres realizacji zamówienia

1

 

KERRIA Piórkowski

spółka jawna

62-600 Koło, ul. Żeromskiego 80

 

988.877,88 zł

60-90 minut

o 16 dni

od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

2

Pracownia Architektury Krajobrazu

ZIELONA PRZESTRZEŃ

Krzysztof Nowicki

62-700 Turek, ul. Dobrska Szosa 12A

 

581.460,81 zł

60 minut

o 16 dni

od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

3

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ALEKS

Sławomir Walczykowski

62-700 Turek, ul. Słoneczna 68

 

675.097,74

do 60 minut

o 16 dni

od 01.02.2021 r. do 31.01.2024 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.bip.miastoturek.pl niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia według treści Załącznika nr 3 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej.


Ogłoszenie nr 540545904-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.

Turek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 764187-N-2020
Data: 09/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Turku, Krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59, 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (url): https://bip.miastoturek.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 17.12.2020, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22.12.2020, godzina 12:00

 

Turek, dnia 16 grudnia 2020 r.

 

Numer referencyjny: GIN.2710.6.2020                                     

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów orz utrzymanie fontanny miejskiej w latach 2021-2024” (ogłoszenie o zamówieniu nr 764187-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.)

 

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej wskazanego zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), dokonał zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dotyczącej terminu oraz godzin składania i otwarcia ofert:

W punkcie 12 SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” ppkt 12.12 otrzymuje następujące brzmienie:

12.12. Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętym i nieprzejrzystym opakowaniu, opisanym w następujący sposób:

 

OFERTA – „UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIE FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024”

NIE OTWIERAĆ OFERTY PRZED DNIEM 22 GRUDNIA 2020 ROKU, GODZ. 12:45”.

 

W punkcie 13 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

W ppkt 13.1. obecny zapis o treści „do dnia 17 grudnia 2020 r., do godz. 11:00”zastępuję się zapisem o treści: do dnia 22 grudnia 2020 r., do godz. 12:00

W ppkt 13.2. obecny zapis o treści „w dniu 17 grudnia 2020 r., o godz. 11:30”, zastępuje się zapisem o treści: w dniu 22 grudnia 2020 r., o godz. 12:45

 

Zmianie ulega treść FORMULARZA CENOWEGO(Załącznik nr 1C do SIWZ), który w zmodyfikowanej formie zostaje udostępniony Wykonawcom do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego (https://bip.miastoturek.pl/zamowienia-publiczne/5), w formie pliku w formacie MS Office Word.

Załącznik nr 1C do SIWZ - pobierz plik


Ogłoszenie nr 764187-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
 

Burmistrz Miasta Turku: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIAGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIE FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Turku, krajowy numer identyfikacyjny 52658700000000, ul. ul. Kaliska  59 , 62-700  Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 289 61 00, e-mail zamowienia@miastoturek.pl, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.miastoturek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.miastoturek.pl/zamowienia-publiczne/5


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.miastoturek.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w oryginale, w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (kuriera). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Miejski, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE SKWERÓW WRAZ Z OMIATANIEM CIAGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH W OBRĘBIE SKWERÓW ORAZ UTRZYMANIE FONTANNY MIEJSKIEJ W LATACH 2021-2024
Numer referencyjny: GIM.6130.54.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje do wykonania następujący zakres prac: - bieżące utrzymanie terenów zielni miejskiej w obrębie skwerów, - omiatanie ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów, - utrzymanie fontanny miejskiej zlokalizowanej przy Placu Wojska Polskiego w Turku. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac do wykonania określony jest w załącznikach nr 1 i 2 do wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego, zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, polegających na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres przedmiotowy usługi polegającej na utrzymaniu zieleni w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów oraz utrzymaniem fontanny miejskiej, w zależności od przyszłych faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

01.02.2021

31.01.2024


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność zawodową pozwalającą na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na odpowiednim poziomie jakości, stąd wykonawca musi wykazać, że: 1) Dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku ogrodnictwo lub leśnictwo lub architektura krajobrazu, która będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami oraz kontrolę jakości prac związanych z usługami wykonywanymi w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego; 2) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w ramach jednej lub więcej umów, usługę polegającą na utrzymaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej wraz z nasadzeniami kwiatów i drzew, o wartości wynikającej z zawartej umowy lub umów wynoszącej, co najmniej 70.000,00 PLN z VAT
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; Powyższe oświadczenia należy złożyć zgodnie z wzorcowym formularzem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych wyżej w punkcie 3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zastosowaniem terminu o którym mowa w punkcie 4.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi i kontrolę jakości usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - przez dysponowanie bezpośrednie należy rozumieć samodzielne dysponowanie przez wykonawcę daną osobą fizyczną na podstawie różnych stosunków prawnych (np. umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę), jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast przez dysponowanie pośrednie należy rozumieć powoływanie się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego w formie udostępnienia wykonawcy danej osoby przez inny podmiot w trybie art. 22a Ustawy. Powyższy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonani i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Uwaga: w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający dopuścił, aby wykaz, o którym mowa w pkt 8.2.4. SIWZ, dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert). Powyższy wykaz należy złożyć zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania przekazują Zamawiającemu swoje oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, przy czym za wykonawców składających wspólną ofertę uznaje się również wspólników spółki cywilnej, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska - nr rachunku: 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 z opisem: „Wadium – nr referencyjny GIM.6130.54.2020”. Decydującą dla uznania za zachowany terminu wniesienia wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy jest data uznania rachunku zamawiającego kwotą zadysponowaną przez wykonawcę na podstawie polecenia przelewu. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA OFERTY

60,00

CZAS REAKCJI W SYTUACJI AWARYJNEJ

30,00

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się możliwość dokonywania zmian w umowie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wystąpienia zmian w sposobie zagospodarowania pasów drogowych poszczególnych ulic związanych ze zmianą wielkości powierzchni zieleni lub sposobu jej urządzenia. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione. Dopuszczalne są zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17.12.2020, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktu z wykonawcami: 1. Marta Woszczyk-Janiak, Paulina Tomczyk: tel. 63 289 61 71, 63 289 61 74, zamowienia@miastoturek.pl - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 2. Zbigniew Misiek, Krzysztof Grzelka: tel. 63 289 61 17, zamowienia@miastoturek.pl – w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, to znaczy w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2020 poz. 299). Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu odbywa się w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający dopuszcza również w postępowaniu środki komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 17 Ustawy Pzp, to znaczy środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) – adres poczty elektronicznej do komunikacji z zamawiającym w postępowaniu: zamowienia@miastoturek.pl

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOCX, 25.74Kb) 2020-12-09 11:35:03 8

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIKI NR 1 i 2 DO WZORU UMOWY (ODT, 23.13Kb) 2020-12-09 11:35:04 31
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE WSTĘPNE Z ART. 25a uPZP (DOCX, 24.96Kb) 2020-12-09 11:35:03 4
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE WSTĘPNE Z ART. 25 a uPZP (DOCX, 22.41Kb) 2020-12-09 11:35:03 3
ZAŁĄCZNIK NR 1C - FORMULARZ CENOWY (XLSX, 16.85Kb) 2020-12-09 11:35:03 22
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 25.27Kb) 2020-12-09 11:35:03 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ OSOBOWY (DOCX, 25.45Kb) 2020-12-09 11:35:03 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 42.00Kb) 2020-12-09 11:35:03 5
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIA W SPRAWIE WYKLUCZENIA (DOCX, 22.97Kb) 2020-12-09 11:35:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 22a ustawy PZP (DOCX, 20.58Kb) 2020-12-09 11:35:03 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ USŁUG (DOCX, 24.92Kb) 2020-12-09 11:35:03 4
ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY (PDF, 320.57Kb) 2020-12-09 11:35:04 1
SIWZ (PDF, 9.57Mb) 2020-12-09 11:35:03 9

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY (DOC, 66.50Kb) 2020-12-16 15:48:38 14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
09 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
09 gru 2020, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
14 sty 2021, godz. 10:38