Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022

Przejdź do załączników

Turek, dnia 31 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.3.2022

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00027737/01 z dnia 2022-01-20)

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129.), dalej jako ustawa Pzp, w związku z tym, że cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022” została złożona jedna oferta na kwotę 270 467,40 PLN. Cena oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 180 000,00 PLN.

W związku z powyższym, zaistniała ustawowa przesłanka do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie prawnej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

 

Turek, dnia 28 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.3.2022

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022” (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027737/01 z dnia 2022-01-20)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertyzłożonej środkiem komunikacji elektronicznej, przekazujeinformacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

62-700 Turek, ul. Polna 4

Cena oferty:  270 467,40

 

 

 

Turek, dnia 28 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.3.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022” (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00027737/01 z dnia 2022-01-20)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 180 000,00 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy)

 

 

Turek, dnia 21 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7021.3.2022

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ)

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W MIEŚCIE TUREK W SEZONIE ZIMOWYM 2022” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00027737/01 z dnia 2022-01-20),

 

Zamawiający informuję, że w toku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), dokonał następujących zmian w zakresie treści SWZ, które są wynikiem doprecyzowania SWZ w zakresie dodania Załącznika nr 1C „formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SWZ.

1. W SWZ punkcie 8. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SŁUŻĄCYCH  POTWIERDZENIU SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA”, dodaje się punkt, 4 który otrzymuje następujące brzmienie:

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym formularz cenowy (załącznik nr 1C do SWZ);

Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszej zmiany treści SWZ z dnia 21/01/2022 i został zamieszczony, jako plik do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.miastoturek.pl/

Załącznik nr 1C Formularz cenowy - pobierz


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08d9dc00-bb36-032c-18bf-510001740a5d (PDF, 138.95Kb) 2022-01-20 12:42:59 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.40Kb) 2022-01-20 12:42:59 6
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 21.24Kb) 2022-01-20 12:42:59 3
ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SWZ - FORMULARZ CENOWY (DOC, 45.50Kb) 2022-01-21 11:43:09 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (DOCX, 36.51Kb) 2022-01-20 12:42:59 4
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 23.67Kb) 2022-01-20 12:42:59 16
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.00Kb) 2022-01-20 12:42:59 2
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE AKTUALIZUJĄCE (DOC, 42.50Kb) 2022-01-20 12:42:59 9
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA (DOC, 42.00Kb) 2022-01-20 12:42:59 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 21.05Kb) 2022-01-20 12:42:59 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY (PDF, 133.73Kb) 2022-01-20 12:42:59 3
ZAŁĄCZNIK NR 7 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.75Kb) 2022-01-20 12:42:59 2
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 269.00Kb) 2022-01-20 12:42:59 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
20 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
20 sty 2022, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
31 sty 2022, godz. 11:33