Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU PRZY UL. KALISKIEJ 23

Przejdź do załączników

Turek, dnia 30 lipca 2021 r.

 

Numer referencyjny: GIN.7013.5.2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU PRZY UL. KALISKIEJ 23 (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00048668/01 z dnia 2021-05-07)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) Wykonawcy: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA

„COM-BUD” JAKUB PIWOŃSKI

Adres siedziby Wykonawcy: SŁODKÓW KOLONIA 53E , 62-700 TUREK

Cena oferty: 153 979,74 PLN punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt

  1. Okres udzielonej gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 153 979,74 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wynoszącego 40 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych  środków dowodowych, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono więcej ofert.

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: PAŁASZ S.C.

Adres siedziby Wykonawcy: UL. PADEREWSKIEGO 4, 62-740 TULISZKÓW

Cena oferty: 191 278,06 PLN punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 48,30 pkt

  1. Okres udzielonej gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 88,30 pkt

 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie Zamawiającego w dniu 4.08.2021.

 

 


Turek, dnia 21 maja 2021 r.

Numer referencyjny: GIN.7013.5.2021

 

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ)

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWO – HANDLOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU PRZY UL. KALISKIEJ 23” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00048668/01)

 

Zamawiający informuję, że w toku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego na podstawie art.286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), dokonał następujących zmian w zakresie treści SWZ:

 

W punkcie 13 SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert”:

 

w ppkt 13.1.zapis o treści „…do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 11:30

zastępuję się zapisem o treści: „…do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 11:30”

 

w ppkt 13.2. zapis o treści „… w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 12:00”,

zastępuje się zapisem o treści: „…w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00”


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 123.45Kb) 2021-05-07 13:16:44 27

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.29Kb) 2021-05-07 13:16:44 4
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.23Kb) 2021-05-07 13:16:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.22Kb) 2021-05-07 13:16:44 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.24Kb) 2021-05-07 13:16:44 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.50Kb) 2021-05-07 13:16:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 23.40Kb) 2021-05-07 13:16:44 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 21.31Kb) 2021-05-07 13:16:44 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY (DOCX, 49.77Kb) 2021-05-07 13:16:44 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.02Kb) 2021-05-07 13:16:44 2
Dokumentacja (ZIP, 10.11Mb) 2021-05-07 13:16:44 29
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 293.50Kb) 2021-05-07 13:16:44 16

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 21.05.2021 (PDF, 34.31Kb) 2021-05-21 07:53:55 8

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 07.06.2021 (PDF, 209.61Kb) 2021-06-07 13:33:46 14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
07 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
07 maj 2021, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
30 lip 2021, godz. 14:24