Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia wydane w 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Bloku CCTG klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów” realizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 178/17, 178/13, 178/14, 202/10, 202/12 obręb Żuki (Gmina Turek) oraz 750, 751/3, 751/4, 751/5, 751/8 i 757 obręb B (Miasto Turek) nie może zostać zakończone w wyznaczonym ustawowo terminie. 2023-03-23 07:14:34
Obwieszczenie informujące strony prowadzonego postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek nie może zostać zakończone w wyznaczonym ustawowo terminie 2023-03-16 08:13:12
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 marca 2023 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.7.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek 2023-03-16 08:13:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 2023-03-14 13:04:23
Obwieszczenie Starosty Tureckiego o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa ul. Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego 2023-03-13 09:34:16
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 marca 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i GT-2”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 783/22, 783/18, 783/13, 770/3, 782/3, 783/26, 784, 767/5, 768/1, 785/10, 785/11, 786/10 oraz 786/11 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 11:10:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wpływie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 13:26:22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A położonej przy ul. Spółdzielców w Turku nałożonej na Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Tęcza” z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek, decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.127.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-03 13:36:54
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28 lutego 2023 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 90/2 oraz 95/6 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-03-03 13:35:41
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2023-03-01 07:12:55
Obwieszczenie informujące strony postępowania, że wniesiono odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.45.2022 z dnia 10 stycznia 2023 r. w przedmiocie wycinki drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/46 obręb A położonej przy budynku nr 3 położonym przy Al. J. Piłsudskiego, przy budynku nr 3 położonym przy ul. Browarnej, przy budynkach nr 2 i 4 położonych przy ul. Milewskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2023-02-17 15:07:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i GT-2”. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-17 15:03:15
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 lutego 2023 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Stawickiego 9 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1339 obręb B położonej przy ul. Stawickiego 9 w Turku nałożonej decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.70.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-02-17 08:24:22
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowanie w sprawie naliczenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Tęcza” z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez uzyskania ostatecznej decyzji udzielającej zezwolenia na wycinkę 13 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 3 położonym przy Alei Józefa Piłsudskiego, przy budynku nr 3 położonym przy ul. Browarnej, przy budynkach nr 2 i 4 położonych przy ul. Milewskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/46 obręb A - (artykuł stracił ważność) 2023-02-14 08:40:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii energetycznej średniego napięcia - (artykuł stracił ważność) 2023-02-13 12:50:28
Obwieszczenie informujące, iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie 2023-02-06 10:56:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającą na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne w Turku przy Pl. Sienkiewicza - (artykuł stracił ważność) 2023-01-30 15:06:18
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/44 obręb B położonej przy ul. Broniewskiego 8 w Turku nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Broniewskiego 8 oraz na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 499/35 obręb B położonej przy ul. Smorawińskiego 6 nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Smorawińskiego 6 w Turku, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.95.2014 z dnia 30 października 2014 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-30 07:20:45
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii energetycznej średniego napięcia - (artykuł stracił ważność) 2023-01-27 09:32:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa napowietrznej linii WN - 110 kV relacji GPZ KWB Adamów - SE 220/110 kV Adamów (linia ADA 1) wraz z podwieszeniem przewodu odgromowego typu OPGW - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 13:46:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek - Turkowice - Kowale Pańskie - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 13:44:22
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 90/2 oraz 95/6 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-26 08:33:39
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2023-01-24 12:53:02
Obwieszczenie informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i GT-2”, w dniu 19 stycznia 2023 r. Burmistrz Miasta Turku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z wnioskiem o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2023-01-24 10:57:28
Obwieszczenia informujące, iż postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Bloku CCTG klasy 600 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Elektrowni Adamów" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 09:09:16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty a usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1339 obręb B położonej przy ul. Stawickiego 9 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Stawickiego 9 decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.70.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 12:20:22
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie o wydaniu w dniu 12 stycznia 2023 r. decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni gazowej w Turku" - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 12:18:45
Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. Budowa ul. św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-01-17 11:19:27
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 stycznia 2023 r. decyzji, w której udzielono zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 1-15, 18, 22, 24-29, 31, 33, 35-37, 39 i 40; odmówiono udzielenia zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 16, 19-21, 23, 30, 32 i 34; umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w zakresie dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew oznaczonych we wniosku numerami 12-13, 17 i 38 rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A położonej przy ul. Spółdzielców 1-9 w Turku. Decyzja została wydana na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Tęcza” z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 13:24:59
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 9 stycznia 2023 r. decyzji, w której: udzielono zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew oznaczonych numerami 1, 5-8, 10-12, 15-16, 19 i 22; odmówiono udzielenia zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew oznaczonych numerami 2, 4, 18, 21 i 25; umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w zakresie dotyczącym udzielenia zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew oznaczonych numerami 3, 9, 13-14, 17, 20, 23-24 rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/46 obręb A - (artykuł stracił ważność) 2023-01-12 14:21:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Michalak

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 13:44