Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie informujące, iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B nie może zostać zakończone w wyznaczonym terminie

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 36 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), mając na uwadze postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek spółki AWAS-SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa reprezentowanej przez Pana Tobiasza Dunas, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek, Burmistrz Miasta Turku zawiadamia, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność uzyskania opinii Marszałka Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy przewiduje się do dnia 31 marca 2023 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję iż stronie służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 1 lutego 2023 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Z-ca BURMISTRZA

Jerzy Kurzawa


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
06 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
06 lut 2023, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
06 lut 2023, godz. 10:56