Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 21 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 157/2020

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Turku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758) w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) celem ochrony życia i zdrowia pracowników Urzędu, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, mając na uwadze stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Burmistrz Miasta Turku zarządza co następuje:

§ 1.

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
SARS-Cov-2 oraz mając na względzie zapewnienie ciągłości działania Urzędu Miejskiego w Turku wprowadza się zasady i tryb przeprowadzania procesu rotacyjnego systemu pracy.

Rotacja na stanowiskach pracy w wydziałach Urzędu Miejskiego w Turku odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników wydziałów lub osoby ich zastępujące.

Pracownikom za czas niewykonywania pracy a będącym w gotowości do jej wykonywania przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

§ 2.

Do obowiązków kierowników wydziałów (lub osoby zastępującej), w których prowadzony jest rotacyjny system pracy należy:

Wyznaczanie pracowników do pracy rotacyjnej mając na względzie minimalną obsadę niezbędną do prawidłowej i efektywnej realizacji zadań.

Przedkładanie pracownikowi ds. kadr i szkoleń (lub osoby zastępującej) do piątku każdego tygodnia opracowany tygodniowy harmonogram czasu pracy wg załącznika
nr 1.

Aktualizacja tygodniowego harmonogramu pracy w razie wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających jego realizację.

§ 3.

Do obowiązków pracownika na czas nie wykonywania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku zadań określonych w umowie o pracę należy:

Złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 oraz podanie numeru telefonu, pod którym pozostaje w gotowości do świadczenia pracy wg załącznika nr 2.

Niezwłoczne stawienie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku na wezwanie kierownika wydziału lub osoby zastępującej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi Miasta oraz Kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Burmistrz Miasta

                                                                                                      /-/ Romuald Antosik


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki do Zarządzenia nr 157 z dnia 21 października 2020 (DOCX, 15.33Kb) 2020-10-22 09:58:47 72

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
21 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
21 paź 2020, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
22 paź 2020, godz. 09:58