Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 75 /2021

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 04 czerwca 2021 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz  § 2  ust. 3 Uchwały Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek  w przedmiocie uchwały, o której mowa w ust.2.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  04 czerwca 2021 r.
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 czerwca 2021 r.

§ 3

 1. Konsultacje mają formę składania pisemnych opinii lub uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag należy składać drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku do skrzynki podawczej, w holu budynku, ul. Kaliska 59, w terminie określonym w § 2.
 3. Informacja o konsultacjach jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 4

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii lub uwag na temat  projektu uchwały, o której mowa w § 1 ust 2.
 2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 5

Treść ogłoszenia o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego  w Turku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Romuald Antosik

                                                                                                          Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Angelika Wilczewska

Data wytworzenia:
04 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
04 cze 2021, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
04 cze 2021, godz. 14:18