Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA SKATEPARKU W TURKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”,

Przejdź do załączników

Turek, dnia 24 marca 2022 r.

Numer referencyjny: OSIR 21/2021

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. BUDOWA SKATEPARKU W TURKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00036041/01 z dnia 26-01-2022)

Działając na podstawie art. 253 ust.  1 i 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: SKATEPARKI.PL Paweł Głyda

Adres siedziby Wykonawcy: 95-100 Zgierz, ul. Rudnicka 40 lok. 9

  1. Cena oferty: 1 012 290,00PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
  2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 60 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 1 012 290,00 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia, wynoszącego 60 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegopodmiotowych  środków dowodowych, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych ofert.

Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 308 ust. 3 lit. a) ustawy Pzp, to znaczy przed upływem terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2

 

Numer referencyjny: OSIR 21/2021    Turek, dnia 17 lutego 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa Skateparku w Turku przy ul. Armii Krajowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00036041/01 z dnia 26-01-2022)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertyzłożonej środkiem komunikacji elektronicznej, przekazujeinformacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

 

SKATEPARKI.PL PAWEŁ GŁYDA

UL. RUDNICKA 40 LOK. 9

95-100 ZGIERZ

CENA OFERTY: 1 012 290,00 PLN (W TYM: ETAP I – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 49 200,00 PLN, ETAP II – ROBOTY BUDOWLANE 963 090,00 PLN)

 

 


Numer referencyjny: OSIR 21/2021   Turek, dnia 17 lutego 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa Skateparku w Turku przy ul. Armii Krajowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00036041/01 z dnia 26-01-2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 815 000,00PLN (słownie złotych:osiemset piątnaście tysięcy)

 


 

Nr referencyjny: OSIR 21/2021   Turek, dnia 04 lutego 2022 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA SKAATEPARKU W TURKU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00036041/01 z dnia 26/01/2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t,j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 02 lutego 2022 r. o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

Pytanie nr 1:

„W związku z faktem, iż przy budowie skateparku, torkretowanie jest tylko i wyłącznie sposobem podania betonu, czy zamawiający wyrazi zgodę, na wykonanie elementów wyposażenia skateparku w innych technologiach, przy założeniu spełnienia warunku monolityczności konstrukcji i wymogów Normy PN-EN 14974:2019 „Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” ?

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie elementów wyposażenia Skateparku w innych technologiach podania betonu niż torkretowanie, pod warunkiem zachowania monolityczności konstrukcji oraz wymogów Normy PN-EN 14974:2019 „Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”

 

Pytanie nr 2:

„W związku z zapisami o certyfikacji urządzeń skateparku w PFU, należy zwrócić uwagę, iż w polskim ustawodawstwie, w szczególności w Ustawie Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach Budowlanych, dokumenty dopuszczające i dokumenty odbiorowe są ściśle określone. Nadmienić należy także, że nie ma czegoś takiego, jak certyfikat obiektu budowlanego, realizowanego wg. indywidualnego projektu [to tak, jakby wymagać certyfikacji na dom jednorodzinny lub jedne z jego pomieszczeń]. Ponadto zapis taki, sam w sobie stanowi niedozwolone ograniczenie konkurencji.”

Czy w związku w powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikacji skateparku/urządzeń przez jednostkę posiadającą akredytację PCA ?

Udzielona odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu certyfikacji skateparku/urządzeń przez jednostkę posiadająca akredytację PCA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian treści SWZ:

W punkcie 11  SWZ „Termin  związania ofertą” ppkt 11.1. otrzymuje następujące brzmienie:

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 18 marca 2022 r.

W punkcie 13  SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert” ppkt13.1. i 13.2. SWZ, otrzymują następujące brzmienie:

13.1. Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy  złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty)  na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Miejskiej Turek (adres skrzynki  ePUAP Gminy Miejskiej Turek: /130cd1mfgj/skrytka) w terminie do dnia  17 lutego 2022 r. do godziny 11:30

13.2. Otwarcie złożonych środkiem komunikacji elektronicznej ofert jest niejawne i nastąpi w dniu  17 lutego 2022 r. o godzinie 12:00

Zgodnie z Ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

 

Zmianie ulega treść FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie terminu związania ofertą, który w zmodyfikowanej formie zostaje udostępniony Wykonawcom do pobraniaw formacie pliku .doc:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/606fb119-4de4-43c4-9d98-b266c90ed76d

https://bip.miastoturek.pl/zamowienie/budowa-skateparku-w-turku-przy-ul-armii-krajowej-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj-1

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 142.54Kb) 2022-01-26 14:53:43 12

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.39Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 21.75Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.73Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.80Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 43.00Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. AKTUALIZUJĄCE (DOC, 43.50Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 23.86Kb) 2022-01-26 14:53:43 0
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.52Kb) 2022-01-26 14:53:44 0
ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY (PDF, 716.93Kb) 2022-01-26 14:53:44 0
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.74Kb) 2022-01-26 14:53:44 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.08Kb) 2022-01-26 14:53:44 0
ZAŁĄCZNIK NR 9 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.64Kb) 2022-01-26 14:53:44 0
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PDF, 10.79Mb) 2022-01-26 14:53:43 6
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 13.18Mb) 2022-01-26 14:53:43 2

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 24.03.2022 (PDF, 540.98Kb) 2022-03-24 08:55:51 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamila Majcherek-Klimas

Data wytworzenia:
26 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
26 sty 2022, godz. 14:55

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
24 mar 2022, godz. 08:55