Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Przejdź do załączników

Turek, dnia 30 września 2022 r.

 

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK”(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00291797/01 z dnia 04.08.2022)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: LEPIKOSp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań-Skórzewo

  1. Cena oferty: 16 787 346,79PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
  2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 60 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 16 787 346,79PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości wykonanych robót budowklanych, wynoszącego 60 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych  środków dowodowych, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz spełnianie ustalonych warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożonoinnych ofert

 

 

 

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022   Turek, dnia 19 września 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00291797/01 z dnia 04.08.2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcy, którego oferta została otwarta:

LEPIKO SP. Z O.O.

UL. SKÓRZEWSKA 19

60-185 POZNAŃ – SKÓRZEWO

CENA OFERTY: 16 787 346,79 PLN

 

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2022   Turek, dnia 19 września 2022 r

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00291797/01 z dnia 04.08.2022)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710) informuje, że na dzień otwarcia ofert, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę w wysokości 12 000 000,00 PLN(słownie: dwanaście milionów)

 

 

Nr referencyjny: GIN.2710.1.2022   Turek, dnia 08 września 2022 r.

 

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00291797/01 z dnia 2022-08-04)

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

W punkcie 5 SWZ „Termin wykonania zamówienia” zapis o treści „17 miesięcy od daty zawarcia umowy” ulega zmianie na następujący: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

W punkcie 11  SWZ „Termin  związania ofertą” ppkt 11.1. otrzymuje następujące brzmienie:

11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 18 października 2022 r.

W punkcie 13  SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert” ppkt13.1. i 13.2. SWZ, otrzymują następujące brzmienie:

13.1. Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy  złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty)  na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Miejskiej Turek (adres skrzynki  ePUAP Gminy Miejskiej Turek: /130cd1mfgj/skrytka) w terminie do dnia 19 września 2022 r. do godziny 11:30

13.2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu  19września 2022 r. o godzinie 12:00

Zgodnie z Ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

Zmianie ulega treść FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie punktu 2 dotyczącego terminu wykonania zamówienia oraz punktu 7 dotyczącego terminu związania ofertą. Zmodyfikowany formularz ofertowy zostaje udostępniony Wykonawcom do pobrania w następujących lokalizacjach:

https://bip.miastoturek.pl/zamowienie/budowa-zespolu-dwoch-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-n-2

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48ae7d13-f6ae-4353-aecc-7fc38a0f6e6a

W załączniku nr 8 do SWZ – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, dokonuje się następujących zmian:

§ 1 ust. 2 otrzymuje następującą treść:

Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w ust. 1 finansowane jest
ze środków Zamawiającego, jako wkład własny i współfinansowane jest ze środków pochodzących z Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych maksymalnie do kwoty 9.599.200,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych zero groszy PLN). Zamawiającydopuszcza finansowanie wkładu własnego z innych pozyskanych środków zewnętrznych.

§ 4 ust. 3 otrzymuje następującą treść:

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy Strony ustaliły:

- 20 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

 

§ 5 ust. 3 otrzymuje następującą treść:

Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający przeznacza środki finansowe:

  • w 2022 roku – do kwoty 2 500 000,00 PLN,
  • w 2023 roku – środki finansowe, stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ust. 1 a kwotą stanowiącą sumę rozliczeń roku 2022 i 2024,
  • w 2024 roku – co najmniej 4 799 600,00 PLN.

 

§ 6 ust. 1 otrzymuje następującą treść:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów robót wraz z kosztorysem i w oparciu o protokół końcowego odbioru robót dla końcowej faktury, mając na uwadze przez Wykonawcę wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia  określonych w § 5 ust. 3.

 

§ 6 ust. 2ppkt 2.1-2.5 otrzymuje następującą treść:

  1. Strony umowy ustalają następujący tryb wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy:

2.1. Wykonawca wystawi faktury za wykonanie 1 ETAPU przedmiotu umowy – „stan zerowy i stan surowy” po odpowiednim zaawansowaniu finansowym i rzeczowym przedsięwzięcia do kwoty 2 500 000,00 PLN stanowiącej wkład własny Gminy Miejskiej Turek o którym mowa w § 5 ust 2, wraz z protokołami odbioru częściowego elementów robót i kosztorysem.

2.2. Wykonawca wystawi kolejne faktury za wykonanie 2 ETAPU przedmiotu umowy – „stan surowy i stan wykończeniowy” po odpowiednim zaawansowaniu finansowym               i rzeczowym przedsięwzięcia respektując zapisy w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. do kwoty w wysokości ………………………. PLN, o której mowa w § 5 ust 2 wraz z protokołami odbioru częściowego elementów robót i kosztorysem.  

2.3. Wykonawca wystawi końcową fakturę po zakończeniu przedsięwzięcia – 3 ETAP przedmiotu umowy „pozostały zakres robót do wykonania: stan wykończeniowy zewnętrzny i wewnętrzny, instalacje sanitarne i elektryczne, węzeł cieplny, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną” i spisaniu protokołu końcowego odbioru robót zgodnie z § 5 ust 2.

2.4. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie oparta na zasadach wynikających z wstępnej promesy dla Gminy Miejskiej Turek dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/475/Polski Ład z dnia 17.11.2021 r., zgodnie z którą wypłata wynagrodzenia Wykonawcy ze środków pochodzących z Programu – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o których mowa w § 5 ust. 2 nastąpi w dwóch transzach:

  • pierwsza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach ETAPU 2 przedmiotu umowy, nie więcej niż 50% kwoty wynikającej z promesy, przy czym Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT na tę kwotę;
  • druga – w ramach ETAPU 3 przedmiotu umowy - po zakończeniu realizacji inwestycji, na pozostałą część kwoty wynikającej z promesy.

2.5. Zamawiający będzie pokrywał wynagrodzenie Wykonawcy w pierwszej kolejności ze środków stanowiących wkład własny. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Gminy Miejskiej Turek, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W § 6 ust. 2 dotychczasowy ppkt 2.5 otrzymuje numerację 2.6

 

§ 6 ust. 3 otrzymuje następującą treść:

Do momentu odbioru końcowego suma wystawionych faktur VAT, nie może przekroczyć    kwoty wkładu własnego oraz 50% dofinansowania w ramach Programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

 

Ujednolicony projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniający powyższe zmiany, zostaje udostępniony Wykonawcom do pobrania w następujących lokalizacjach:

 

https://bip.miastoturek.pl/zamowienie/budowa-zespolu-dwoch-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-n-2

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48ae7d13-f6ae-4353-aecc-7fc38a0f6e6a

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 171.03Kb) 2022-08-04 12:39:49 29
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 36.71Kb) 2022-08-04 12:39:49 22

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOKUMENTACJA 1 (ZIP, 17.55Mb) 2022-08-04 12:39:49 10
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.94Kb) 2022-08-04 12:39:49 1
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.76Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 25.18Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 30.16Kb) 2022-08-04 12:39:49 0
DOKUMENTACJA 2 (ZIP, 20.56Mb) 2022-08-04 12:39:49 3
ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - WYKONAWCA (DOC, 44.00Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 2B - OŚWIAD. O AKTUALNOŚCI - ART. 118 PZP (DOC, 44.50Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
DOKUMENTACJA 3 (ZIP, 7.41Mb) 2022-08-04 12:39:49 3
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. Z ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP (DOC, 44.00Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ OSÓB (DOCX, 26.93Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT (DOCX, 23.59Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.18Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 7 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 19.83Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY (DOCX, 65.26Kb) 2022-08-04 12:39:50 5
ZAŁĄCZNIK NR 9 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.00Kb) 2022-08-04 12:39:50 0
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SWZ (DOC, 375.00Kb) 2022-08-04 12:39:49 1

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIE-08.09.2022 (PDF, 55.48Kb) 2022-09-08 10:37:28 6

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY-30.10.2022 (PDF, 593.15Kb) 2022-09-30 11:43:43 4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grzelka

Data wytworzenia:
04 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
04 sie 2022, godz. 12:40

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
30 wrz 2022, godz. 11:43