Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i  2 oraz  30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zmianami) oraz § 5 ust 1  Uchwały Nr XLIX/332/22  Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek  zarządzam, co następuje:

§ 1


Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały,  o której mowa w ust. 2. 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, stanowiący Załączniki nr 1  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2


Określa się:
- termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 15 marca 2024 r.
- termin zakończenia konsultacji na dzień: 21 marca 2024 r.

§ 3


Konsultacje mają formę składania pisemnych opinii,  uwag oraz wniosków  na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.
Formularz zgłoszenia opinii, uwag oraz wniosków w formie pisemnej należy składać drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku  w Biurze Obsługi Klienta ul. Kaliska 59, w terminie określonym w § 2.
Informacja o konsultacjach jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku,  na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4


Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag  oraz wniosków na temat  projektu uchwały,  o której mowa w § 1 ust 2.
W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy  i  nie jest wiążący chyba, że ustawa stanowi inaczej. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 5


Treść ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6


Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu  w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

BURMISTRZ MIASTA

     Romuald Antosik


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Misiak-Kędziora

Data wytworzenia:
15 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
15 mar 2024, godz. 20:16

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
20 mar 2024, godz. 11:54